جزئیات نمونه کار ها

  1. خانه
  2. پروژه 35 واحدی خیابان نفت (داکت اسپیلت هایسنس)پروژه 10 واحدی بلوار فردوس (داکت اسپیلت الجی)پروژه 10 واحدی دروس (چیلر میدیا) پروژه 20 واحدی جردن (فن کوئل میدیا)پروژه 10 واحدی مطهری (داکت اسپیلت بویمن)
تامین کننده ها

پروژه ۳۵ واحدی خیابان نفت (داکت اسپیلت هایسنس)پروژه ۱۰ واحدی بلوار فردوس (داکت اسپیلت الجی)پروژه ۱۰ واحدی دروس (چیلر میدیا) پروژه ۲۰ واحدی جردن (فن کوئل میدیا)پروژه ۱۰ واحدی مطهری (داکت اسپیلت بویمن)

  • پروژه ۳۵ واحدی خیابان نفت (داکت اسپیلت هایسنس)پروژه ۱۰ واحدی بلوار فردوس (داکت اسپیلت الجی)پروژه ۱۰ واحدی دروس (چیلر میدیا) پروژه ۲۰ واحدی جردن (فن کوئل میدیا)پروژه ۱۰ واحدی مطهری (داکت اسپیلت بویمن)

پاسخ شما به دیدگاه